Informácie k spracovaniu osobných dát

Building Products s.r.o. so sídlom Kopčianska 35, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 45366462 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie vašich osobných dát

Building Products s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Building Products s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.
S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad emailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.


Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email epdm@fbpe.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:
Building Products s.r.o.

Kopčianska 35

851 01 Bratislava – Petržalka


Webové stránky súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

Vaša Adresa IP

Otváraná stránka nášho webu

Kód odpovede http

Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.


Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.


Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.


Zasielanie noviniek na email

V prípade, že máte záujem od Building Products s.r.o. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom emailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej emailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne na tieto účely. Building Products s.r.o. neodovzdáva takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od Building Products s.r.o. nechcete dostávať emaily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej emailovej adresy tu, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako Building Products s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracúvania OÚ Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov Kategórie dotknutých osôb Kategória OÚ Doba uchovávania OÚ Kategória príjemcov OÚ
zmluvné a predzmluvné vzťahy článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy zákazníci bežné osobné údaje lehota uvedená v zmluve žiadny príjemca
objednávky článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe žiadny príjemca
vystavenie daňového dokladu článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 222/2004 Z.Z. o dani z pridanej hodnoty zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe pošta, kuriér
registrácie článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel zákazníci bežné osobné údaje počas trvania súhlasu žiadny príjemca
identifikácia užívateľa webstránky článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel návštevníci webstránky bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe Google
reklamácie článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe dodávateľské spoločnosti, výrobcovia
marketing článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel zákazníci bežné osobné údaje počas trvania súhlasu žiadny príjemca
vymáhanie pohľadávok a evidencie dlžníkov, postupovanie pohľadávok, ako aj uplatnenie iných práv poskytovateľa článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa zákazníci,

zamestnanci

bežné osobné údaje počas nároku na splatenie pohľadávky subjekty, poskytujúce právne zastúpenie, poradenské spoločnosti, exekútori, súdy, orgány činné v trestnom konaní
ochrana práv a majetku kamerovým systémom článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku zamestnanci, zákazníci, návštevníci, … bežné osobné údaje 14 dní žiadny príjemca
osobné zložky zamestnancov článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR

311/2001 Z. z Zákonník práce

zamestnanci bežné a citlivé osobné údaje po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a ďalej podľa osobitných zákonov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný/alebo oprávnený poskytnúť osobné údaje zamestnancov na základe platných právnych predpisov
dochádzková evidencia článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR

311/2001 Z. z Zákonník práce

zamestnanci bežné a citlivé osobné údaje po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a ďalej podľa osobitných zákonov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný/alebo oprávnený poskytnúť osobné údaje zamestnancov na základe platných právnych predpisov
spracovanie miezd článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR

311/2001 Z. z Zákonník práce,

Nariadenie vlády č. 278/2017 Z. z, ktorým sa upravuje suma minimálnej mzdy na rok 2018,

Zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov(ZSP),

Zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon 462/2003 Z. z o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca…

zamestnanci bežné a citlivé osobné údaje po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a ďalej podľa osobitných zákonov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný/alebo oprávnený poskytnúť osobné údaje zamestnancov na základe platných právnych predpisov