Hydroizolácie striech, Vlastnosti EPDM

Správne spádovanie plochej strechy

Spádovanie plochej strechy je kritickým aspektom každej stavebnej konštrukcie. Bez správneho spádu môže voda stagnovať a spôsobiť nepriaznivé dôsledky pre celú budovu. Preto je dôležité poznať optimálne parametre a postupy, ktoré zabezpečia efektívne odvodnenie strechy a ochranu stavby pred prienikom vody a vlhkosti do vnútorných štruktúr.

Medzi najbežnejšie postupy vytvárania spádu na plochých strechách patrí vytvorenie spádu na samotnej strešnej konštrukcii, prípadne pridanie poteru kladeného na spád na plochú strechu. Vytvorenie sklonu na konštrukcii vyžaduje správne navrhnutie budovy v počiatočnej fáze výstavby, aby ste nasmerovali vodu k miestu odtoku.

Strecha s nízkym sklonom

Strecha s nízkym sklonom je konštrukcia, ktorá má veľmi malý sklon alebo takmer žiadny. Tento typ strechy sa často nazýva aj rovná alebo plochá strecha, hoci má aspoň minimálny sklon.

Za strechu s nízkym sklonom sa považuje, ak má sklon menší ako 10 stupňov.

Strechy s nízkym sklonom sa často používajú pri moderných architektonických štýloch a pri komerčných budovách. Avšak, môžu sa tiež vyskytovať pri niektorých rezidenčných stavbách. Tieto strechy majú výhodu jednoduchosti a estetiky, ale vyžadujú starostlivé plánovanie a realizáciu, aby sa zabránilo problémom s odvodnením a ochranou pred zatekaním.

Napriek tomu, že sa nazývajú „plochými“, stále majú aspoň mierny sklon, ktorý umožňuje odvodnenie zrážkovej vody. Tento sklon môže byť dosiahnutý rôznymi spôsobmi, vrátane integrovaných drenážnych systémov a správne navrhnutých hydroizolačných vrstiev. Dôležitým aspektom pri návrhu a konštrukcii strechy s nízkym sklonom je tiež vhodný výber materiálov, ktoré musia byť odolné voči vlhkosti a extrémnym poveternostným podmienkam.

Minimálny spád plochej strechy a jeho význam pre bezpečnosť a funkčnosť

Minimálny odporúčaný sklon plochej strechy je 1 stupeň podľa normy. Avšak, odporúča sa navrhovať minimálny sklon sústredený na 2 stupne. Platí to pre staré strechy, plechové strechy, aj pre najbežnejšie ploché strechy novostavieb s podkladom z OSB dosiek. Tento minimálny sklon nie je len právnou požiadavkou, ale zároveň zabezpečuje účinné odvodnenie a minimalizuje riziko vzniku problémov s vlhkosťou a únikom vody.

Podľa normy STN 73 1901 je odporúčaný minimálny sklon 1°, t.j. 1,75%. Strechy s menším sklonom a bezspádové strechy by sa nemali navrhovať. Odvodnenie plochej strechy musí byť navrhnuté tak, aby voda odtekala z každej časti rovnomerne k odvodňovacím prvkom.
Čím väčší spád, tým lepšie je zabezpečená hydroizolačná bezpečnosť, rýchlejší odtok vody a menšie predispozície zatekania do strešnej konštrukcie.
Stojatá voda na streche nepriaznivo ovplyvňuje preťažovanie strešnej konštrukcie aj životnosť hydroizolačnej vrstvy.

Ideálny sklon strechy: Kľúč k úspechu

Optimálny sklon plochej strechy sa pohybuje okolo 3%. Tento sklon zaručuje nielen efektívne odvodnenie, ale aj dlhodobú funkčnosť strešného systému. Správny uhol strechy je nevyhnutný pre zabránenie hromadeniu vody a zabezpečenie rýchleho odvádzania prebytočnej vody z povrchu strechy.

Sklon strechy sa týka fyzického sklonu povrchu strechy voči horizontále. Vyjadruje sa ako pomer výšky strechy k jej dĺžke a je zvyčajne udávaný v percentách alebo stupňoch. Sklon je dôležitý pre zabezpečenie efektívneho odvodnenia a odvádzania vody z povrchu strechy, čo je kritické pre zabránenie problémom s vlhkosťou a únikom vody.

Uhol strechy sa týka geometrickej konfigurácie strechy voči horizontále a udáva sa v stupňoch. Je to miera sklonu strechy, ktorá sa často používa pri návrhu a výpočtoch. Napríklad, ak je sklon strechy 30 stupňov, hovoríme, že má strecha uhol 30 stupňov.

Najbežnejšie býva uhol strechy 25, 30, 35, 40, 45, kedy už hovoríme o šikmej streche. Architekt však môže predpokladať akýkoľvek uhol, ktorého hodnota bude závisieť od miestnych stavebných podmienok a typu strešnej krytiny.

Súvis medzi sklonom a uhlom strechy spočíva v tom, že sklon strechy sa dá vyjadriť pomocou uhla, ale nemusí to byť priamočiary prepočet, pretože závisí aj od geometrie strechy.
Preto je dôležité vedieť, ako previesť sklon na uhol, aby sme mohli presne plánovať a navrhovať strešný systém.

Výpočet sklonu plochej strechy: Matematický kľúč k optimálnej konštrukcii

Výpočet správneho sklonu plochej strechy je kritickým prvkom pri navrhovaní a realizácii strešného systému. Správny sklon zabezpečuje efektívne odvodnenie a minimalizuje riziko problémov s vlhkosťou a únikom vody.

Pre výpočet sklonu plochej strechy sa používa jednoduchý matematický vzorec, ktorý zahŕňa dĺžku a výšku strechy. Vzorec je nasledovný:

Sklon (%) = (Výška strechy / Dĺžka strechy) * 100

Napríklad, ak má strecha výšku 1 meter a dĺžku 10 metrov, výpočet sklonu by bol:

(1 / 10) * 100 = 10 (%)

Tento jednoduchý výpočet umožňuje architektom a stavebným inžinierom rýchlo a presne určiť optimálny sklon pre konkrétnu plochú strechu. Je dôležité, aby sa výpočet sklonu vykonal ešte pred začatím stavby, aby sa zabezpečila maximálna efektivita odvodnenia a ochrana budovy pred prenikaním vody dovnútra a vlhkosťou.

Spád pre zelenú strechu: Kedy je príliš veľa?

Pri vegetačných strechách je dôležité zachovať rovnováhu medzi estetikou a funkčnosťou. Sklon plochej strechy s vegetačnou vrstvou by mal byť do 5 stupňov. Pri vyšších sklonoch sa môže stratiť efektivita a stability zelených strech, čo môže viesť k problémom s udržiavaním a únikom substrátu.

Nedávno sme realizovali hydroizoláciu na streche so sklonom 40° a výsledok je perfektný, však posúďte sami.

Pre výpočet sklonu zelenej strechy sa používa rovnaký vzorec ako pri plochej streche. Avšak, je dôležité zvážiť aj ďalšie faktory, ako je typ vegetačnej vrstvy (intenzívna, extenzívna), množstvo zavlažovania, či údržba, aby ste dosiahli optimálny výsledok so životnosťou na desiatky rokov.

Spádovanie plochých striech preberáme aj na školeniach

Počas našich odborných školení vám odovzdávame naše skúsenosti aj praktické rady k aplikácií strešných systémov, ako aj technických riešení plochých striech.
Uvedomujeme si, že spádovaniu plochej strechy je dôležité súčasťou, ktorej je potrebné venovať dostatočnú pozornosť už pri navrhovaní strechy.
Nesprávne spádovaná strecha môže viesť k veľkému statickému zaťaženiu a problémom s odvodnením.

Podľa nás je nevyhnutné, aby odborníci na strechy a zastrešenie stavieb boli oboznámení s najnovšími postupmi a technikami, ktoré zabezpečia bezpečnú a funkčnú strechu.

Aké sú riziká nesprávneho spádovania plochej strechy?

Nesprávne vyspádovaná plochá strecha môže mať vážne následky pre celkovú integritu a bezpečnosť budovy.

Riziká nesprávneho spádovania môžu vznikať pri ľahkých strešných konštrukciách, kde môže byť problém veľké statické zaťaženie strechy, keďže voda neodteká.

Medzi hlavné riziká nesprávneho spádovania striech patria:

 • Problémy s odvodnením
  Ak je sklon strechy nedostatočný, voda môže stagnovať a hromadiť sa na povrchu. To môže viesť k únikom vody a vlhkosti do vnútra budovy, čo môže spôsobiť poškodenie izolácie, stropov a stien.
 • Statické zaťaženie:
  Nedostatočný spád môže viesť k hromadeniu veľkého množstva vody na streche, čo zvyšuje statické zaťaženie na konštrukciu. To môže spôsobiť deformácie alebo poškodenie strešného materiálu a v extrémnych prípadoch aj kolaps strechy.
 • Riziko pre zdravie a bezpečnosť:
  Stagnujúca voda na streche môže vytvoriť ideálne prostredie pre rast plesní a húb, čo predstavuje riziko pre zdravie obyvateľov budovy. Okrem toho môže nesprávne spádovaná strecha spôsobiť nebezpečenstvo úrazu pri ľade a snehu, ktoré sa môžu hromadiť a kĺzať po povrchu.
 • Trvácnosť strešného materiálu:
  Stagnujúca voda a nadmerná vlhkosť môžu spôsobiť poškodenie strešného materiálu, čo vedie k jeho skoršiemu opotrebovaniu a nutnosti častého opravovania alebo výmeny.

Už 5 mm vody nám spôsobí záťaž 50 kg na m2.

Preto je dôležité zabezpečiť správne spádovanie plochej strechy počas navrhovania a realizácie, aby sa minimalizovali tieto riziká a zabezpečila dlhodobá bezpečnosť a funkčnosť strešného systému.

Výber krytiny podľa sklonu a hmotnosti

Výber vhodnej strešnej krytiny musí byť ovplyvnený najmä jej schopnosťou odvádzať vodu a tiež funkciou strechy. Na plytký sklon strechy sa používajú súvislé strešné krytiny, ako je EPDM fólia. Dobre sa osvedčí aj na šikmých strechách, kde je potrebná dokonalá izolácia. Vhodným príkladom je vegetačná strecha, ktorú viete zrealizovať aj pri sklone 40°.

Strešné krytiny sa podľa svojej hmotnosti delia na ťažké a ľahké. Poznať ich hmotnosť je veľmi podstatné vzhľadom na krov a korektného naprojektovania strešnej konštrukcie. Ak musí plochá strecha často odolávať napr. silnému vetru alebo v zime veľkým množstvám snehu, musí byť konštrukcia dostatočne nosná.

Radi by sme vám dali do pozornosti RubberCover EPDM. Ide o ľahký strešný systém s výnimočnou odolnosťou voči poveternostným podmienkam a extrémnym teplotným rozdielom.
Je známy svojou dlhou životnosťou na viac ako 50 rokov, čo znižuje potrebu častých opráv a výmeny.

Je schopný odolať pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa, snehu a ďalších poveternostných podmienok, čo zabezpečuje dlhodobú ochranu strechy.
RubberCover EPDM je elastický materiál, ktorý sa prispôsobuje pohybom a tepelným rozťahovaním stavby.
Nízka hmotnosť a flexibilita zjednodušujú proces inštalácie a manipulácie s fóliou priamo na streche, čo môže znížiť náklady na prácu a čas potrebný na realizáciu.

Správne spádovanie plochej strechy je kľúčovým krokom pri ochrane budovy pred vodou a vlhkosťou. Poznanie optimálnych parametrov a postupov je nevyhnutné pre dosiahnutie efektívneho odvodnenia a dlhodobej funkčnosti strešného systému.

RubberCover EPDM je populárny strešný systém na hydroizoláciu plochých striech. Pri správnom spádovaní poskytuje EPDM spoľahlivú ochranu pred vlhkosťou a vodou, čím zabezpečuje dlhodobú integritu strešného systému.

Naši špecialisti na strešné systémy s dlhou životnosťou vám ochotne poradia pri návrhu spádovania plochej strechy a odporučia optimálne riešenie hydroizolácie.